IKKE DIAGNOSTISERT D-VITAMINMANGEL

D-vitaminmangel får stadig økende oppmerksomhet. I en studie som inkluderte 8.532 europeiske postmenopausale kvinner med osteoporose eller osteopeni, snittsalder 74,2, fant man at 80% hadde utilstrekkelig mengde vitamin D. Man tok da utgangspunkt i 80 nmol/l som tilstrekkelig.1 Med 50 nmol/l definert som tilstrekkelig, lå 32% av kinnene for lavt. Når man så på kvinner under 65 år hadde disse enda høyere prevalens av D-vitaminmangel enn gruppen som helhet. Det er ingen klare internasjonale retningslinjer for hvilket nivå som er tilstrekkelig, men nyere studier viser at det bør ligge på over 80 nmol/l eller minimum mellom 50 og 80 nmol/l.1

D-vitaminstatus er generelt tilstrekkelig hos den norske befolkningen og ser ut til å være bedre enn i populasjoner lengre syd i Europa. Det er imidlertid en relativt stor andel av befolkningen som har utilstrekkelige nivåer, og det er en nedgang i vitamin D-status på senvinteren, også i Sør-Norge.2

Eldre, spesielt sykehjemsbeboere, samt noen ikke-vestlige innvandrergrupper, har høy risiko for vitamin D-mangel. Det er behov for tiltak for å øke vitamin D-status, både i form av økt tilførsel av vitamin D i matvarer rettet mot befolkningen generelt, og vitamin D tilskudd til høyrisikogrupper. 2 D-vitaminnivåer hos den norske populasjonen må måles.2

Prevalence of vitamin D

Referanser

  1. Bruyère O. et al. Prevalence of vitamin D inadequacy in European postmenopausal women. Current Medical Research and Opinion, 2007 Volume 23 - Issue 8; 1939-1944
  2. Holvik K. et al. Vitamin D status in the Norwegian population. Solar Radiation and Human Health. The Norwegian Academy of Science and Letters, 2008